Home Up Links Sitemap What's New

                                                                                                                                                 Best Viewed in Internet Explorer

 

            

   

Home Up Links Sitemap What's New

                                                                                                                                                             Best Viewed in Internet Explorer

 

            


Republic Act


(NEW TRADE LAWS)
MGA BAGONG BATAS PANGKALAKAL 

REPUBLIC ACT 8752
BATAS NG REPUBLIKA BILANG 8752

("AN ACT PROVIDING THE RULES FOR THE IMPOSITION OF AN ANTI -DUMPING DUTY, AMENDING FOR THE PURPOSE SECTION 301, PART 2, TITLE II, BOOK I OF THE TARIFF AND CUSTOMS CODE OF THE PHILIPPINES, AS AMENDED BY REPUBLIC ACT NO 7843, AND FOR OTHER PURPOSES")

("ANG BATAS NA NAGTATADHANA NG MGA PATAKARAN UKOL SA PAGPAPATAW NG BUWIS SA MGA INAANGKAT NA KALAKALAL SA MABABA AT HINDI TAMANG HALAGA; NA NAGBABAGO SA MGA KAUGNAY NA BAHAGI NG CODIGO NG TARIFA AT ADUANA NG PILIPINAS")

bulletSigned on 12 August 1999

    Nilagdaan noong ika-12 ng Agosto, 1999

bulletTakes effect on September 3, 1999, i.e., after fifteen (15) days following its publication in two (2) newspapers of general circulation.

Magkakabisa sa ika-3 ng Setyembre, 1999, o pagkaraan ng labing-limang (15) araw matapos maihayag sa dalawang (2) pangkalahatang pahayagan.

bulletThe rules and regulations (IRR) to implement the new anti-dumping law are being drafted. In the interim, the provisions of RA 7843 (immediate past anti-dumping law) will still apply.

Ang mga reglamento at detalye para sa pagpapasakatuparan ng bagong batas sa "dumping" ay kasalukuyang hinihimay. Pansamantala, ang mga probisyon na nasasaad sa RA 7843 ang siya munang mananaig.

______

REPUBLIC ACT 8751
BATAS NG REPUBLIKA BILANG 8751

("AN ACT STRENGTHENING THE MECHANISMS FOR THE IMPOSITION OF COUNTERVAILING DUTIES ON IMPORTED SUBSIDIZED PRODUCTS, COMMODITIES OR ARTICLES OF COMMERCE IN ORDER TO PROTECT DOMESTIC INDUSTRIES FROM UNFAIR TRADE COMPETITION, AMENDING FOR THE PURPOSE SECTION 302, PART 2, TITLE II, BOOK I OF PRESIDENTIAL DECREE NO. 1464, OTHERWISE KNOWN AS THE TARIFF AND CUSTOMS CODE OF THE PHILIPPINES, AS AMENDED")

("ANG BATAS NA HIGIT NA NAGPAPABISA NG MEKANISMO SA PAGPAPATAW NG BUWIS SA MGA KALAKALAL NA TUMATANGGAP NG SUBSIDYO MULA SA PAMAHALAAN NG BANSANG EKSPORTASYON UPANG PROTEKTAHAN ANG MGA LOCAL NA PAGAWAAN SA HINDI PAREHO AT HINDI TAPAT NA LABANANG PANGKALAKAL. AT SA LAYUNING ITO AY BINABAGO ANG SEKSIYON BLG. 302 NG CODIGO NG TARIFA AT ADUANA NG PILIPINAS")

bulletSigned on 07August 1999

            Nilagdaan noong ika-7 ng Agosto 1999

bulletTakes effect fifteen (15) days following its publication in two (2) newspapers of general circulation

Magkakabisa sa ika-31 ng Agosto 1999 o pagkaraan ng labing-limang (15) araw matapos maihayag sa dalawang (2) pangkalahatang pahayagan.

bulletThe rules and regulations (IRR) to implement the new countervailing law are being drafted. In the interim, the provisions of Section 302 of the Tariff and Customs Code (as amended by E.O. 1073) will still apply.

Ang mga reglamento at detalye para sa pagpapasakatuparan ng bagong batas sa "countervailing" ay kasalukuyang hinihimay. Pansamantala, ang mga probisyon na nasasaad sa Seksiyon 302 ng Codigo ng Taripa at Aduana (inamienda ng E.O. 1073) ang siya munang mananaig.

Rationale :

Dahilan/Layunin ng Pagbabago

bullettransformation of the anti-dumping and countervailing laws into more workable and simple pieces of legislation in providing the safety nets against the inflow of cheap dumped and subsidized imports;

upang higit na makapagdulot ng mabisang proteksyon laban sa mga angkating makakasakit sa industriyang lokal ng bansa;

bulletstrengthening of the rules to govern investigation of anti-dumping and countervailing cases; and

palakasin ang mga tuntunin at proseso ng inbestigasyon ng mga sumbong ng paglabag sa dalawang nabanggit na batas; at

bulletconformity with the GATT-WTO Agreement on Anti-Dumping Practices and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

maging alinsunod ang dalawang batas sa kinasasapian nating pangmundong kasunduang WTO.


Impact on Government Revenues and Economy:

Epekto sa Pananalapi ng Pamahalaan at Ekonomiya Nacional

bulletadd on to the government’s coffers;

        makakadagdag sa pananalapi ng pamahalaan;

bulletbut primarily provide the framework for the relief/protection of the domestic industries against the unfair trade practices of dumping and subsidization; and

ang mas dahilan - makapagdulot ng pangkalahatang pagtulong/proteksiyon sa mga lokal na industriya laban sa di-parehas na pamamalakad pangkalakal ng "dumping" at subsidisasyon; at

bulletbalancing of interest/welfare of the local producers and of the importing industrial users and of the end consumers. The welfare of industrial users (downstream industries) that are at the mercy of inefficient local supplier-monopoly may be promoted by the application of the lesser duty in lieu of the full dumping margin.

Ang pagtitimbang ng interes ng mga "local producers" at ng mga nag-aangkat na "industrial users" at ng mga mamamayang mamimili. Ang interes ng mga industriyang nangangailangan umangkat ng mga gamit para sa kanilang produksiyon, na napeperwisyo ng mga inepisienteng lokal na suplayer-monopolyo, ay maaaring maisaalang-alang sa pamamagitan ng pagpataw ng mas mababang "anti-dumping duty" lamang kaysa ng buong "dumping margin".

1.    What is dumping?
        Ano ang tinatawag na "dumping" ?

bulletforeign producers sell their products to an importer in the Philippines at prices lower than in their own national markets, or at prices below total cost, the sale or importation of which injures or threatens to injure a domestic industry producing like or comparable products or retards the establishment of a potential industry.
bulletang pagtitinda ng mga banyagang prodyuser o eksporter sa Pilipinas ng kanilang produkto sa halagang mababa kaysa sa halagang karaniwang lumalakad sa kanilang bansa, na nakapeperwisyo sa local na prodyuser o humahadlang sa pagtatayo ng lokal na pagawaan ng kamukhang produkto.

2.    What is subsidization?
        Ano ang subsidisasyon?

bullet(foreign) governments grant specific subsidies (financial contribution) that benefit (foreign) exporters resulting to distortion of conditions of competition in international trade

ang pagbibigay tulong ng pamahalaan (banyaga) sa produksiyon at eksportasyon ng sarili niyang prodyuser at mangluluwas na nakasisira sa parehas na labanan o kumpetisyon sa larangan ng kalakalang pang-mundo.

3.    What are the elements to be considered before an anti-dumping duty/countervailing duty may be imposed?
        Anu-ano ang elemento na tinitingnan at pagtitibayin bago masabing may "dumping" o subsidyo?

bulletlike product - product produced by the domestic industry which is identical or alike in all respects to the article under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.

Ang inaangkat at lokal na produkto ay magkapareho o magkapareho ng katangian.

bulletprice difference (dumping) - amount by which the normal value (the price prevailing in the exporting country exceeds the export price) (selling price to an importer in the Philippines).

Ang halagang lumalakad sa bansang pinanggalingan ay mataas kaysa sa halagang ibinayad ng Pilipinong umangkat.

subsidy (countervailing) - any specific financial assistance extended to the production or export of goods, i.e., explicitly limited to :

tulong ng pamahalaang (banyaga) sa paggawa o sa pagluluwas sa ibang bansa na ang nakikinabang lamang :

bulletan enterprise or group of enterprises;

 

isang pagawaan o kalipunan ng pagawaan

bulletan industry sector or group of industries;

isang sektor ng industriya o grupo ng industriya

bulleta designated geographic region within the jurisdiction of the granting authority.

isang tiniyak na lugar sa loob ng bansang nagbigay ng subsidyo

bulletinjury - material injury to a domestic industry, threat of material injury or material retardation of the establishment of a domestic industry. Injury test must be based on positive evidence and shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped/subsidized imports and the effect of dumped/subsidized imports on prices in the domestic market for like product, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

Ang perwisyong nagawa o banta sa lokal na industriya o nabantulot na pagtatayo ng gayong industriya. Ang pagsuri ng perwisyo ay base sa positibong ebidensiya at nangangailangan ng pagsusuri ng dami o laki ng inangkat, nabawas o naagaw sa bahagi ng lokal na prodyuser sa pamilihang bayan.

bulletcausal link - must exist between the injury being suffered by the domestic industry and the dumped/subsidized imports. It must be clear that injury suffered is directly attributable to the alleged dumping/subsidization.

Ang paghina ng o perwisyo sa lokal na industriya ay direktang dulot ng "dumping" o ng subsidyo.

4. Who administers the anti-dumping /countervailing legislation?
    Anu-anong mga tanggapan ng pamahalaan ang mangangasiwa sa pagpapatupad ng dalawang batas?

bulletDepartment of Trade and Industry (DTI), in the case of industrial goods or Department of Agriculture (DA), in the case of agricultural products.

Departamento ng Kalakal at Industriya (DTI), kung ang pag-uusapan ay ang mga produktong industriyal o Departamento ng Agrikultura kung produktong pang-agrikultura.

bulletreceives written application and determines whether the application is proper in form and substance and whether documentary requirements are complied with.

Tatanggap ng aplikasyon nakasulat at aalamin kung ang aplikasyon ay nawawasto sa porma at laman at kung ang mga pangangailangan dokumentaryo ay nasusunod.

bulletdetermines whether or not a prima facie case exists to warrant initiation and conducts preliminary investigation for purposes of determining whether or not provisional measures (dumping/countervailing bond) may be imposed.

Aalamin kung may batayan para mag-umpisa at magsagawa ng preliminaryong imbestigasyon para sa dahilan ng pagpataw ng pansamantalang proteksyon ("dumping/countervailing bond")

bulletTariff Commission (TC)
bulletconducts formal (final) investigation and submits report of findings to either Secretary for the issuance of a Department Order for the imposition of the definitive anti-dumping duty/countervailing duty, in case of affirmative findings.

Magsasagawa ng pormal na imbestigasyon at magsusumite ng ulat ng resulta ng imbestigasyon sa Sekretaryo (DTI o DA) upang magpalabas ng Utos Departamento para sa pagpapataw ng depinetibong buwis laban sa "dumping" at subsidyo.

bulletBureau of Customs (BOC)

Tanggapan ng Aduana
bulletupon receipt of the Department Order, through the Secretary of Finance, imposes the dumping/countervailing bond and/or the definitive duty.

Pagkatanggap ng Utos Departamento mula sa Sekretaryo ng Tanggapan ng Pananalapi, ang pagkolekta ng pangsamantalang "dumping" o "countervailing bond" at o kaya’y ng depinetibong buwis laban sa "dumping" at subsidyo.

Procedures:
Hakbangin ng Imbestigasyon:

1. Who may file an anti-dumping/countervailing protest?
    Sino ang makapaghahain ng sumbong?

bulletby or on behalf of the domestic industry, in writing and embodied in a notarized form.

Ang pagawaang lokal o kanyang kinakatawan, sa pamamagitan ng notaryadong kasulatan.

The petitioner shall have standing, i.e.,

Ang aplikante ay dapat na mayroong karapatan:

a.  supported by domestic producers whose collective output constitutes more than fifty percent (50%) of the total production of the like product produced by the domestic industry; and

      Ang nagsusumbong ay kinakatigan ng ibang lokal na prodyuser na ang lahat ay gumagawa ng 50% ng kabuuan ng produkto ng lahat ng mga ginagawa ng lokal na prodyuser ng kamukhang produkto; at

b.  supported by producers accounting for at least 25% of the total domestic production of the product alleged to be dumped or subsidized.

Kinakatigan ng mga lokal na prodyuser ng 25% ng lokal na kabuuan na ginagawa ng katulad ng inaangkat na labag sa batas ng "dumping" at "countervailing".

The petitioner in an anti-dumping protest shall post a surety bond to answer for any damages which the importer/protestee my sustain by reason of the filing of frivolous petition, to be released only upon affirmative preliminary determination

Ang nagsusumbong ay maglalagak ng "surety bond" na mananagot sa perwisyo na maidudulot sa nag-aangkat na isinumbong.

bulletIn special circumstances, DTI or DA may, on its own motion, initiate an anti-dumping/countervailing investigation without having received a written application by or on behalf of a domestic industry. The concerned authorities should have sufficient evidence of dumping/subsidization, injury and a causal link to justify the initiation of the investigation.

Sa mga pambihirang pagkakataon, ang Departamento ng Industriya o Agrikultura ay maaaring magsimula ng pagsusuri ng "dumping" o "countervailing" kahit walang sumbong- kung mayroong hinahawakan na matibay na katibayan.

2. What are the stages of an anti-dumping/countervailing investigation?

    Ano ang mga sunud-sunod na baitang ng pagsisiyasat ng "dumping" o "countervailing"

bulletPrima Facie Determination

Pagtingin ng sapat na katibayan

The DTI/DA, upon receipt of the properly documented protest/application has 5 days (anti-dumping protest)/10days (countervailing protest) to decide whether the facts would constitute a dumping /countervailing case. In its determination, the DTI/DA undertakes an in-depth evaluation of the data submitted or provided, together with the information obtained independently.

Sa loob ng limang araw sa kasong "dumping" o sampung araw sa kasong "countervailing", sisiyasatin kung ang inilahad na sumbong ay may sapat na batayan upang magsagawa ng imbestigasyon ng kasong "dumping" o "countervailing".

Information to be provided in applications for the levy of anti-dumping or countervailing duties;

Ang sumbong ay dapat magsaad ng mga sumusunod:

bulletvolume of the domestic production of the producers making the application;

laki o dami ng lokal na produksiyon ng prodyuser na nagsasampa ng "anti-dumping" protesta;

bulletdescription of the alleged dumped or subsidized product;

deskripsyon ng produktong pinaghi-hinalaang "dumped" o kaya’y nabigyan ng subsidyo

bulletnames of the exporting countries, each known exporter or foreign producer, and a list of the importers of the products;

pangalan ng bansang nagluluwas, bawat kilalang magluluwas o banyagang prodyuser at listahan ng lokal na mang-aangkat

bulletinformation on dumping/subsidization:

impormasyon sa "dumping" o subsidyo

bulletprices at which the product is sold in the domestic market of the exporting country and export prices (anti-dumping application);

presyo ng produktong ipinagbibili sa lokal na pamilihan ng bansang nagluluwas at presyo ng pagluluwas; (aplikasyon para sa kasong "dumping")

bulletevidence of the existence, amount and nature of the subsidy (countervailing application);

katibayan ng pagkakaroon, halaga at katangian ng subsidyo

bulletinjury and causality;

perwisyo at pagkakaugnay ng perwisyo sa "dumping" o sa subsidyo

bulletvolume of dumped or subsidized imports; and

dami o laki ng inaangkat na produktong "dumped" o kaya’y tumatanggap ng subsidyo

bulletadverse effects of such imports on domestic prices and on the domestic industries.

perwisyong epekto ng inaangkat sa lokal na halaga at sa lokal na industriya

If DT/DA finds that no prima facie case exists, the application is denied.

Kung sa paunang pagsisiyasat ay lumitaw na walang pag-asang mapatunayan ang "dumping" o subsidyo, ang sumbong ay ibabasura ng Departamento ng Pangangalakal o Departamento ng Agrikultura.

bulletPreliminary Determination

Pangunahing Imbestigasyon

Once a prima facie case has been established, DTI/DA initiates the investigation and makes a preliminary finding within 65 days (anti-dumping case)/ 60 days (countervailing case) whether or not a provisional measure may be imposed.

Matapos makitang may batayan at may pag-asang mapatunayan na may "dumping" o subsidyo, magsasagawa ng paunang pagsisiyasat ang Departamento ng Pangangalakal at Industriya o Departamento ng Agrikultura at dapat magkaroon ng resulta ang imbestigasyon sa loob ng 65 araw kung "dumping" o 60 araw kung "countervailing".

During this stage, the DTI/DA notifies the government of the exporting country and sends questionnaire to all interested parties (importers, domestic manufacturers, exporters, etc.) for the overall evaluation of the case.

Sa pagkakataong ito, ipagbibigay alam ng DTI/DA sa pamahalaan ng mga bansang nagluluwas ng produktong pinag-uusapan at magpapadala ng mga talaan ng katanungan sa lahat ng mga kinauukulan na may kinalaman sa kaso.

In the case of countervailing protest, the Philippine government shall enter into consultations with the government of the exporting country after the petition is accepted but before the investigation begins. Such consultations are meant to convince the exporting country to modify its subsidy practices and arrive at mutually acceptable solutions

Sa kasong "countervailing", kailangang magkonsultasyon ang pamahalaan ng Pilipinas at ang pamahalaan ng kinauukulang bansa na nagbibigay ng subsidyo upang pagpasyahan ang angkop na solusyon bago magsagawa ng paunang imbestigasyon.

Upon a preliminary affirmative finding, the Secretary of DTI or DA issues a Department Order for the imposition of a dumping/countervailing bond equivalent to the amount of provisionally calculated dumping margin/subsidization.

Sa oras na magkaroon ng pangunahing resulta na nagsasaad ng "dumping" o subsidyo, ang Sekretaryo ng DTI o DA ay magpapalabas ng Utos Departamento para sa pagpapataw ng "dumping" o "countervailing" bond na kasinghalaga ng kaukulang pansamantalang kalkuladong "dumping margin" o subsidyo.

The requirement of the dumping /countervailing bond shall be made not sooner than sixty (60) days from the date of initiation of the investigation and only for a period of four (4) months.

Kung mapapatunayan sa paunang pagsisiyasat na mayroon ngang "dumping" na nangyayari o kaya’y may subsidyo na ibinibigay, ang Sekretaryo ng DTI o DA ay mag-uutos ng paglagak ng "bond" na ang halaga ay kasing laki ng "dumping margin" o subsidyo. Ang "bond" na ito ay iuutos na ilagak pagkaraan lamang ng 60 araw simula sa unang araw ng pagsisiyasat at magkakabisa lamang sa loob na apat (4) na buwan.

The Secretary of DTI or DA shall immediately terminate the anti-dumping/countervailing investigation upon finding that:

Ang Sekretaryo ng Departamento ng Pangangalakal at Industriya o Departamento ng Agrikultura ay agad na magpapahinto ng pagsisiyasat ng kasong "dumping" o "countervailing" kung:

Anti dumping investigation

bulletthe margin of dumping is de minimis, i.e., less than two percent (2%) of the export price; or

ang "dumping margin" ay maliit kaysa 2% ng halaga ng inangkat na produkto;

- the volume of imports from a particular country is less than three percent (3%) of all imports of like products . However this rule does not apply when countries with individual shares of less than 3% collectively account for more than 7% of imports of the product under investigation; or

ang laki o dami ng inaangkat ay maliit kaysa sa 3% ng kabuuan inangkat ng produktong iniimbestiga, o kaya’y

the injury is negligible.

ang perwisyo ay maliit o mababaw lamang.

Countervailing investigation

bulletin the case of a product originating from a developed country:

- the amount of subsidy is de minimis, i.e., less than 1%; or

- the volume of subsidized imports or the injury is negligible.

Kung ang produkto ay galing sa maunlad na bansa:

- ang halaga ng subsidyo ay mababa kaysa isang 1%, o kaya’y

- ang laki ng inangkat o ang perwisyo ay maliit o mababaw.

bulletin the case of a product originating from a developing country :

- the level of subsidies granted does not exceed 2% of the value calculated on a per unit basis;

the subsidized imports are less than 4% of the total imports of the Philippines.

Kung ang produkto ay galing sa bagong umuunlad na bansa:

ang subsidyo ay hindi hihigit sa 2% sa halaga ng inangkat; o kaya’y
ang laki ng inangkat na may subsidyo ay hindi hihigit sa 4% ng kalahatang inangkat.

bulletFinal Determination

Pasya o Hatol

The TC has 120 days to complete its own inquiry from receipt of the advice from the Secretary of DTI/DA and to submit its report of findings to either Secretary for the issuance of a Department Order imposing the definitive anti/dumping/countervailing duty, in the case of affirmative findings.

Tatapusin ng Tariff Commission ang kanyang pormal na pagsisiyasat sa loob ng 120 araw simula ng tanggapin ang kaso. Kung mapapatunayan ang "dumping" o pagbibigay ng subsidyo, isusumite ang resulta ng imbestigasyon kung saan nasasaad ang halaga ng "dumping" o "countervailing duty sa Sekretaryo ng DTI o DA" na siyang magpapalabas ng Utos Departamento para sa pagkolekta.

In the conduct of its final determination, TC notifies all interested parties, receives representations and/or other submissions, and holds consultations, pre-hearing conferences and public hearings, if necessary and so requested. Investigators conduct ocular plant inspection and examination of books of accounts of all concerned parties domestically and in the exporting countries.

Sa pagsasagawa ng pormal na imbestigasyon, ang Tariff Commission ay magbibigay alam sa lahat na may kinalalaman sa kaso, tatanggapin ang lahat ng may nais madinig sa pamamagitan ng kasulatan o usapan, pangmadlang pandinig, pag-iinspeksyon ng mga planta at pagsusuri ng mga libro ng kwenta ng mga kinauukulan.

Price undertaking – agreement by which exporters under investigation undertake to align their export prices to their normal values (anti-dumping case) or revise their price or cease exports to the Philippines at subsidized prices, or where the government of the exporting country agrees to eliminate or limit the subsidy (countervailing case). Price undertaking shall not be sought or accepted unless a preliminary determination shall have been made. Once agreed upon, the proceedings may be suspended or terminated.

Sa kasong "dumping", ang nagluluwas o exporter ay maaaring kusang baguhin ang kanyang presyo at sa kasong "countervailing", ang bansang nagluluwas ay maaring itigil ang pagbibigay ng subsidyo, ng sa gayon ay masuspinde o matigil ang imbestigasyon.

Factors to be taken into account in determining material injury to the domestic industry:
Mga batayan ng pagtingin sa kaperwisyuhan sa lokal na industriya:

bulletactual or potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity;

pagbaba ng produksiyon, benta, bahagi sa lokal na pamilihan, pagbaba ng kita, balik sa puhunan, o kaya’y gamit na kakayahan ng produksiyon;

bulleteffects on domestic prices;

epekto sa lokal na presyo;

bulletactual or potential effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments.

epekto sa takbo ng pananalapi, laki ng inimbak na produkto, dami ng manggagawa at kinikita nila, pagsulong ng pagawaan, kakayanang palakihin ang puhunan;

Duration and Review of Anti-Dumping/Countervailing Duty (Sunset Clause)
Ang Tagal ng Bisa ng "Anti-Dumping at Countervailing Duty"

Duration:
Tagal:

bulleteffective for five (5) years from imposition

limang (5) taon simula ng pairalin

bulletmay be extended following determination, upon review, of the necessity to continue the imposition beyond the 5-year period.

maaaring palawigin ng higit sa limang (5) taon matapos ng pagsusuri at limitaw na kailangang palawigin.

Review:
Panibago o Ulit na Pagsusuri:

bulletto be initiated by any interested party or upon own motion of the Tariff Commission before the sunset date, i.e., the 5th year, to determine whether the expiry of the anti-dumping/countervailing duty would likely lead to continuation or recurrence of dumping/subsidization and injury.

Maaaring isagawa ang muling pagsusuri sa mungkahi ng lokal na prodyuser o sa sariling mungkahi ng Tariff Commission bago dumating ang ika-limang (5) taon para mapag-alaman kung ang pagtatapos ng bisa ng "anti-dumping at countervailing duty" ay hahantong sa patuloy na pangyayari ng "dumping" o subsidyo at ng perwisyo.

bulletIn the event that the conditions which necessitated the imposition of the anti-dumping/countervailing duty have ceased to exist, the Commission shall recommend to the Secretary the discontinuance/lifting of the duty.

Kung sakali man na ang kadahilanan ng pangangailangan ay mawala, ang Tariff Commission ay magrerekomenda sa Sekretaryo ng pagpapatigil ng pagpataw ng "anti-dumping/countervailing duty".

 

Judicial Review
Pagrepaso ng Hukuman

What are the actions available to the aggrieved and/or interested party?
Ano ang mga remedyo na nakalaan para sa mga hindi nasisiyahan sa hatol?

bulletappeal - within 30 days from receipt of the Department Order, a petition for review of such Order may be filed with the Court of Tax Appeals. The filing of such petition for review shall not in any way stop or suspend the imposition and collection of the anti-dumping/countervailing duty.

apela - sa loob ng 30 araw mula sa pagkatanggap ng Utos ng Sekretaryo, ang paghain sa Hukuman ng Tax Appeals ng hiling na repasuhin ang hatol. Ang pagpataw at koleksiyon ng "anti-dumping at countervailing duty" ay hindi ititigil o ipagliliban.

bulletother administrative and procedural remedies - any interested party of record has the right to seek judicial review by the regular court relative to the disposition of the anti-dumping/countervailing case.

may karapatan din na bukod sa Hukuman ng Tax Appeals ay sa karaniwang hukuman ihain ang nasabing daing -

Philippine Commitment vis--vis the WTO Agreements on Anti-Dumping Practices/Subsidies and Countervailing Measures 
Pananagutan ng Pilipinas sa WTO na Nauukol sa "Anti-Dumping at Countervailing"

Did the Philippines need to align its past domestic anti-dumping law (RA 7843) and countervailing law (Sec. 302 of the Tariff and Customs Code) with the WTO Agreements?

Kailangan ba ng Pilipinas na ihanay ang kanyang batas laban sa "dumping" (RA 7843) at batas laban sa subsidyo (Sec. 302 ng Kodigo ng Taripa at Aduana) sa mga napagkasunduan sa WTO?

Yes, the previous laws contained certain provisions that were inconsistent with the WTO, namely:

Oo, ang mga dating batas ay naglalaman ng mga probisyon na hindi na-uugma sa WTO, gaya ng:

bulletwithholding of the release of questioned importation pending the determination of a prima facie case of dumping/subsidization;

pagpigil ng pagpapalabas sa Aduana ng mga inangkat sa kadahilanan ng pagkakasangkot sa reklamo;

bulletimposition of provisional measure immediately upon finding of a prima facie case, effective up to the final determination of dumping/subsidization;

agad-agad na pagpataw ng pansamantalang proteksiyon ("dumping/countervailing bond"). (Kinakailangan ng WTO na ang pagpataw ay hindi aaga sa 60 araw mula sa petsa ng pagsisimula ng imbestigasyon).

bulletinclusion of substitutes in the definition of like products;

ang pagsama ng "kahalili" sa depenisyon ng "magkatulad o magkaparehong produkto";

bulletcountry-specific application of anti-dumping/countervailing duty;

ang pagpataw ng "anti-dumping at countervailing duty" sa buong bansa na prinotesta (WTO – patungkol lamang sa kinauukulang magluwas o eksporter);

bulletperiod of submission of replies to questionnaire limited to 10 days; and

sampung (10) araw lamang ang ibinibigay para sa pagsagot sa "questionnaire"; at

bulletretroactive application of definitive anti-dumping/countervailing duty on all importations within 150 days immediately preceding the filing of the protest.

Ang paatras na pagpataw ng "anti-dumping at countervailing duty" sa lahat ng mga inangkat sa loob ng 150 araw bago maghain ng protesta. (WTO – 90 araw)

Strengthening of the Anti-Dumping/Countervailing Mechanisms:
Ang Higit na Pagpapabisa sa Pakikibaka sa "dumping at subsidyo:

bulletproactive implementation by concerned authorities, including commercial and agriculture attaches;

higit na masikay na pagsasakatuparan sa dalawang batas ng lahat ng mga may kinalalamang tanggapan at tauhan ng pamahalaan, pati "attaches" ng dalawang Departamento;

bulletpenalty clause prescribing sanctions on (a) concerned government authorities in addition to those provided in the Revised Penal Code and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act – for failure of implementing authorities to initiate, investigate and prosecute anti-dumping cases; (b) importers who are found guilty of dumping;

bukod sa parusang nakasaad sa "Revised Penal Code at Anti-Graft and Corrupt Practices", ang Batas Blg. 8752 (Anti-Dumping Act of 1999) ay nagpapataw ng parusang pagkatanggal sa serbisyo sa mga may kinalalaman sa pagpapatupad ng Batas Blg. 8752 sa dahilang hindi sinimulan, sinuri at itinaguyod hanggang katapusan ang kaso ng "dumping ".

bulletelimination of the "Special Committee on Anti-Dumping" as the deciding authority and in lieu thereof, the substitution of the Tariff Commission;

ang paghalili ng Tariff Commission sa "Special Committee on Anti-Dumping" (DOF, DTI, DA, DOLE) bilang tagahatol sa kaso ng "dumping at countervailing";

bulletshortening of the statutory period from 150 days to 120 days for the Commission to complete its formal investigation and submit its report of findings to the Secretary of DTI/DA;

ang panahong itinakda para tapusin ang pagsusuri at ulat ng Tariff Commission at iniklian – 120 araw sa halip na 150 araw;

bulletcreation of a Special Unit within the implementing agencies to undertake the tasks mandated under the Anti-Dumping and Countervailing Duty Acts of 1999; and

pagtatatag ng isang "Special Unit" sa bawa’t may kinalalamang ahensiya para magpatupad ng sinasaad sa "Anti-Dumping at Countervailing Duty Acts of 1999"; at

bulletearmarking of the anti-dumping/countervailing duties collected for the capacity building/strengthening of the implementing agencies.

ang pagtotoka ng mga nakolektang "anti-dumping at countervailing duties" sa mga kinauukulang ahensiya para sa ikalalakas at ikagagaling ng kanilang imbestigasyon.

Contentious provisions in the Anti-Dumping Act of 1999 (absent in the Countervailing Act):
Kontrobersyal na probisyon sa "Anti-Dumping Act of 1999" (wala sa "Countervailing Act"):

bulletTC has the discretion whether or not to require the imposition of anti-dumping duty even in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled.

Ang Tariff Commission ay may karapatang magpasiya kung ang isang kaso ay hahatulan na walang ipapataw na parusang "anti-dumping duty" kahit maliwanag sa pagsusuri na lumabag sa Batas Blg. 8752.

bulletThe penalty clause prescribing the following punitive damages to be imposed on any importer who knowingly engages in importation of dumped products:

Ang pagpapataw ng parusa (bukod sa "anti-dumping duty") sa mga mag-aangkat na alam na labag sa Batas Blg. 8752. Ang mga parusang nasasaad ay:

bulletrevocation of the importer’s license or charter to do business;

kanselasyon ng pahintulot na magnegosyo;

bulletdisqualification of responsible officers from holding official position in other business entities in the Philippines; and

diskwalipikasyon ng mga responsableng opisyal na humawak ng posisyon sa ibang kompanya sa Pilipinas; at

bulletfine equal to twice the definitive anti-dumping duty imposed.

multang babayaran ng umangkat sa halagang maka-dalawang laki ng atas na "anti-dumping duty".

bulletRequirement for the posting of surety bond by the petitioner/protestant upon filing of an anti-dumping protest – to answer for any damages which the importer/protestee may sustain by reason of the filing of a frivolous petition.

Ang sumbong or protesta ng isang lokal na prodyuser laban sa "dumping" ay kailangang samahan ng "surety bond" na mananagot sa perwisyong idudulot sa "importer – protestee" ng sumbong na walang batayan.

Effectiveness of the Anti-Dumping and Countervailing Laws 
Pagkamabisa ng "Anti-Dumping at Countervailing Laws"

Strengthened might be the anti-dumping and countervailing duty laws, they can only be as effective as the implementing authorities are. Trade, agriculture or finance attaches and other consular officials need to be more proactive and vigilant in detecting/monitoring normal values in and the grant of prohibited and actionable subsidies by foreign countries on the production or export of products into the Philippines that result to material injury to the domestic industries. The Tariff Commission should endeavor to be more fast and efficient in the conduct of formal investigation of anti-dumping and countervailing cases without prejudice to the right of all concerned parties to due process of law.

Ang bisa ng dalawang batas ay nakasalalay sa kasipagan at epektibong paghanap, pagkuha at pagsuri ng mga nauukol na katibayan na tutugaygayan at gagampanan ng lahat ng tanggapan at tauhang kinauukulan. Sa panig ng Tariff Commission, ang tanggapan ay nagsusumikap na maging mabilis at dalubhasa sa pagsasagawa ng pormal na imbestigasyon ng kasong "anti-dumping at countervailing" ng hindi nagkakaakit sa mga may kinalalaman sa kaso ng kanilang karapatan sa "due process of law".

Further improvements will have to be introduced in the procedural aspects of anti-dumping investigation to expedite the resolution of anti-dumping cases. Accordingly, the Commission has adopted the following procedures:

Para mapabilis ang resolusyon ng kasong "anti-dumping", ang Komisyon ay nagsagawa ng mga sumusunod na hakbangin:

bulletsummary proceedings, similar to the regular court procedures. Rather than hearing the testimony of witnesses, their affidavits will be submitted to the opposing party at least three (3) days before the scheduled hearing to afford the opposing party time to study the testimony of the witness and to formulate clarificatory questions to be asked during the hearing;

"Summary Proceedings" tulad ng pinaiiral ng karaniwang hukuman. Tatlong (3) araw bago dumating ang petsa ng pangmadlang pandinig, magpapalitan ng "affidavit" ang bawa’t may kinalalaman upang mapag-aralan ng bawa’t isa at makapaghanda agad ng mga tanong na ibabato ng kanya-kanyang abogado o "counsel" sa mismong araw ng pangmadlang pandinig.

J no dilatory tactics nor unnecessary or unjustified delays are allowed;

hindi papayagan ang anumang paraan para pahabain o ipagliban o antalahin ang anumang bahagi ng kaso.

J designation of an alternate counsel so that in the event that the lead counsel is not available, motion for resetting of hearings will no longer be necessary; and

pagkakaroon ng nombradong ikalawang abogado para tuwi-tuwina ay mayroong papalit sa pangunahing abogado na hindi makakarating sa pangmadlang pandinig; at

bulletconduct of marathon hearings.

pagsasagawa ng halos araw-araw na pangmadlang pandinig.

     

Home ] Up ] RA 8751 ] RA 8752 ] RA 8800 ] [ Pilipino-New Trade Laws ] RA 9135 ] RA 9290 ]